Khowarij dengan lisan!

 Nov, 14 - 2014   no comments   Aqidah & ManhajRudud & SyubuhatSalafiyahSorotan

:: Khawarij identik dengan penentangan pemimpin umat Islam dengan pedang atau senjata, namun dimasa awal kemunculannya justru didahului dengan kata-kata!

Fitnah besar itu diawali dengan ucapan “berbuat adil-lah wahai Muhammad!” oleh seorang Arab badui.

Kemudian manhaj (metode) tsb diikuti setelahnya oleh orang-orang yg mengkafirkan Utsman ϑαπ Ali lalu membunuh kedua khalifah tsb. Mereka membunuhi umat Islam ϑαπ membiarkan penghamba patung!

Keluar dari ketaatan pemimpin itu diawali dari lisan, mencela mereka dg lisan berarti telah keluar dari ketaatan ϑαπ teranggap telah memiliki sifat khawarij!

Dahulu Uqbah bin Wisaj menceritakan ttg celaan ϑαπ hinaan penduduk Iraq atas pemimpin mereka kepada sahabat Abdullah bin Amru, lalu beliau menjawab; “mereka itulah orang yang dilaknat Allah, malaikat ϑαπ seluruh manusia”.

Anas bin Malik radhiallahu anhu juga berkata; para sesepuh kami sahabat Nabi memberi nasehat; “Jangan menghina, mencurangi ϑαπ membenci pemimpin, takutlah kpd Allah ϑαπ bersabarlah karena waktu itu sebentar”. [Dzilalul jannah fii takhriijis sunnah 2/162]

Abdullah bin ‘Ukaim berkata; “ά‎​kû menganggap ucapan penghinaan terhadap pemimpin itu sebagai bentuk tolong menolong dalam penumpahan darah!”. [Al ma’rifah wat tarikh 1/231]

Abu Darda’ berkata: “sungguh awal kemunafikan seseorang ialah ketika ia mencela pemimpinnya”. [HR. Albaihaqi dalam Syu’abil Iman]

Lisan, tulisan ϑαπ gambar penghinaan akan ada perhitungannya kelak disisi-Nya, doa kebaikan jauh lebih baik daripada umbaran celaan.

(Hafdjoyodikromo)

***referensi; http://www.sahab.net/forums/index.php?showtopic=126878


Related articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Fields with * are mandatory.