1⃣ DEFINISI (TA’RÎF) Sebagaimana biasa, agar mudah difahami, maka kiranya perlu dipahami  makna tholâq baik secara etimologi (lughoh) maupun terminologi (ishthilâh). 🔼 Secara Etimologi Kata طلاق (tholâq) berasal dari kata : طلَقَ يَطلُق ، طَلاَقٌ ، طُلُوقٌ طَلْقًا ، فهو طَالِق وطَلِق والمفعول مَطْلوق ➖ Tholaqo (fi’il madhî/past tense)