Seorang penanya berkata : “Semoga Allôh menjaga Anda, bagaimana cara kita beribadah kepada Allôh Azza wa Jalla dengan ilmu jarh wa ta’dîl yang merupakan ilmu paling mulia?” Jawab : Apabila kalian sudah mencapai tingkatan ilmu, waro’ (kehati-hatian), zuhud dan ikhlas hanya mengharapkan wajah Allôh, niscaya kalian akan mengetahui bagaimana cara ber-taqorrub (beribadah mendekatkan diri) kepada […]


Continue Reading


Saudara Muhammad Shiddîq al-Kûrdî menceritakan : بسم الله الرحمن الرحيم Segala puji hanyalah milik Allôh Rabb semesta alam. Shalawat, salam dan keberkahan semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabi kita Muhammad, keluarga dan seluruh sahabat beliau… Selepas sholat isyâ’ bertempat di Masjid an-Nabawî yang mulia, guru dan ustâdz kami yang mulia, al-‘Allâmah al-Muhaddits ‘Alî bin Hasan ‘Abdul […]


Continue Reading


Sebelum berangkat ke kantor, Saya sempat browsing ringan ke situs Kullas Salafiyîn, dan Saya tertarik dengan salah satu thread yang ditulis oleh Syaikh ‘Alî Hasan al-Halabî yang berjudul : “Kalimatu Haqqin li-d Duktûr Rabî’ al-Madkhalî Haula-l Ikhtilâfi fî-l Jarhi wat Ta’dîli… Walâkin!”(Perkataan Yang Benar dari DR Rabî’ al-Madkhalî tentang Perselisihan di dalam Jarh (celaan) dan […]


Continue Reading