DAKWAH SALAFIYAH DAN PERSATUAN

 Aug, 18 - 2007   1 comment   Aqidah & Manhaj

DAKWAH SALAFIYAH DAN PERSATUAN
Oleh
Ustad Ahmas Faiz Asifudin

Manhaj Salaf, sebagai manhaj Islam itu sendiri merupakan manhaj pemersatu,bukan pemecah-belah. Dakwah Salafiyah adalah dakwah yang mengajak pada persatuan, bukan dakwah yang memecah-belah umat. Persoalannya, umat sekarang sudah terkondisi dengan kotak-kotak hizbiyah, hingga cara pandangnya pun menjadi cara pandang hizbi (bersifat kelompok). Selalu mencurigai orang lain. Benar atau Salah diukur dengan ukuran kelompok, tidak berdasarkan Al-Qur’an dan As-Sunnah. Akibatnya, dakwah Salafiyah yang mengajak kepada persatuan serta melepas segala belenggu hizbiyah, dipandang dengan penuh kecurigaan sebagai kotak baru yang menambah jumlah perpecahan umat. Ini disebabkan, kebanyakan umat Islam sudah tidak memiliki pemahaman yang jelas lagi tentang agamanya. Dengan kata lain, umat Islam sudah jauh meninggalkan ajaran agamanya, dan terperangkap masuk ke dalam berbagai kelompok hizbiyah, atau ke dalam pusaran hawa nafsunya, maka ketika kebenaran hadir, dianggap salah.

Ketika para pembela dakwah Salafiyah menyatakan bahwa kelompok-kelompok hizbiyah itu sesat, batil dan bid’ah -maka dianggapnya sebagai caci-makian terhadap sesama muslim. Mereka tidak bisa membedakan, antara peringatan supaya orang tidak terjerumus ke dalam kesesatan atau bid’ah hizbiyah, dengan caci-makian terhadap pribadi muslim. Mereka juga tidak mengetahui atau lupa, bahwa para ulama Ahli Hadist banyak memiliki kitab yang berisi peringatan, agar orang jangan mengambil agama atau mengambil riwayat dari Fulan, Fulan atau Fulan, sebab ia seorang pendusta, atau sebagai ahli bid’ah, atau seorang yang tidak layak diambil perkataannya atau hadistnya. Nah, apakah caci-makian seperti itu tertuju kepada pribadi muslim? Tentu bukan! Sebab maksudnya ialah untukmengingatkan umat dari kepalsuan Fulan, perbuatan bid’ahnya atau kedustaannya. Sebab persoalannya adalah persoalan agama. Supaya agama ini tetap terjaga keutuhannya. Dengan demikian, umat Islampun akan tetap terjaga keutuhan persatuannya. Tidak dikotak-kotak dengan belenggu hizbiyah.

Jika kehadiran Rasulullah dahulu dipandang oleh orang kafir Quraisy sebagai pemecah-belah kesatuan bangsa Quraisy, maka –kurang lebih- demikianlah sekarang kehadiran dakwah Salafiyah di tengah golongan-golongan umat Islam. Padahal ia bukanlah dakwah yang baru. Ia merupakan dakwah Rasulullah, para sahabatnya serta para pengikutnya yang mengikuti sunnah beliau. Ia merupakan dakwah yang mengajak kepada penjernihan ajaran Islam dari segala noda syirik, bid’ah, khurafat dan noda-noda lainnya; kemudian mengajak umat, supaya terbiasa melaksanakan ajaran Islam yang bersih dari segenap kotoran yang menyusup. Supaya umat bisa bersatu kembali, lepas dari kungkungan dan disiplin fanatisme golongan. Dan yang terpenting diantara yang paling penting, yaitu terlepas dari ancaman siksa Allah Ta’ala.

Jika kungkungan dan disiplin golongan masih dipertahankan -begitu juga- jika kebatilan ditoleransi, maka persatuan hakiki umat Islam tidak bakal terwujud. Padahal Allah dan Rasul-Nya telah memerintahkan dengan tegas dalam Al-Qur’an serta hadist-hadist shahih, supaya kaum muslimin bersatu padu dalam Islam.

Syaikh Muhammad bin Abdul Wahab, dalam risalah beliau, Al Ushul As Sitah, pada Al- Ashlu Ats Tsani mengatakan,” Allah memerintahkan supaya (kaum Muslimin) bersatu dalam agama, dan melarang berpecah-belah di dalamnya. Karena itu, Allah menjelaskan perintah-Nya ini dengan penjelasan memuaskan yang dapat difahami orang awam. Allah melarang kita, jangan sampai menjadi golongan orang-orang yang berpecah-belah dan berselisih dari umat sebelum kita, sehingga mereka menjadi binasa. Allah menyebutkan, bahwa Dia memerintahkan kaum Muslimin supaya bersepakat dalam agama, dan melarang mereka berpecah-belah pemahamannya dalam masalah agama. Perintah Allah ini menjadi semakin jelas dengan keterangan menakjubkan yang terdapat dalam Sunnah.

Akan tetapi – sayangnya – kemudian persoalan perpecahan faham dalam masalah pokok-pokok agama serta masalah cabang-cabangnya, justeru menjadi ilmu dan menjadi pemahaman yang baik tentang agama. Sebaliknya, orang yang menyuarakan persatuan (persepsi) dalam agama, justeru dianggap sebagai orang zindik atau gila”[1]

Selanjutnya Syeikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin memberikan penjelasan dalam syarahnya, tentang dalil-dalil persatuan: baik dalam Al-Qur’an, As-Sunnah, amalan sahabat maupun amalan para Salafus Shalih. Ringkasan dari beberapa dalil sebagai berikut:

Dalil Al-Qur’an Al Karim, diantaranya ialah:

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benarnya, dan janganlah kamu mati kecuali sebagai orang-orang muslim (berserah diri). Dan berpegang teguhlah kamu dengan tali Allah semuanya, dan janganlah
berpecah-belah Dan ingatlah nikmat Allah yang telah diberikan kepada kamu tatkala dulunya saling bermusuhan, lalu Allah mempersatukan hati-hati kamu sehingga kamu menjadi bersaudara karena nikmat Allah tersebut. Dan kamu dahulu berada di tepi jurang api neraka,lalu Allah menyelamatkanmu daripadanya. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayatNya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk” [Ali-Imran:102-103]

Artinya : Dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang berpecah-belah dan berselisih sesudah datang kepada mereka penjelasan-penjelasan yang benar. Mereka itulah orang-orang yang mendapat azab yang pedih”. [Ali-Imran:105]

Artinya : Sesungguhnya orang-orang yang memecah-belah agamanya, sedangkan mereka bergolongan-golongan, maka tidak ada tanggung jawabmu sedikitpun terhadap mereka. Sesungguhnya perkara mereka hanyalah menjadi urusan Allah, kemudian Allah akan memberitahu kepada mereka tentang apa yang telah mereka kerjakan”[Al-An’am:159]

Dalil Sunnah, diantaranya, sabda Rasulullah :

Artinya : Janganlah kalian saling mendengki, saling memuslihati dalam jual beli, saling
membenci, saling membelakangi, dan janganlah sebagian kalian menarik pembeli yang sedang dalam proses pembelian dengan pedagang lain. Jadilah hendaklah kalian sebagai hamba-hamba Allah yang bersaudara. Seorang muslim adalah saudara muslim yang lain, ia tidak menzhaliminya, tidak merendahkannya dan tidak meremehkannya. Takwa adalah disini -beliau- memberikan isyarat kearah dada tiga kali. “cukuplah seseorang dikatakan jahat, bila ia menghina saudaranya yang muslim. Tiap-tiap muslim terhadap muslim lainnya adalah haram darahnya, hartanya dan kehormatannya.” [HR.Muslim, Kitab Al Birri Wash Shilah, Bab Tahri Zulmi Al Muslim Wa Khazlihi Wa Ihtiqarihi Syarh Nawawi XVI/336-337, Tahqiq Khalil Ma’mun Syiha]

Adapun pengamalan para sahabat, diantaranya bahwa betul-betul terjadi perselisihan pendapat pada zaman sahabat dalam masalah ijtihadiyah. Walaupun demikian tidak terjadi perpecahan, permusuhan dan saling membenci satu dengan lainnya karena ijtihadiyah ini. Misalnya kasus yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, tentang penyerangan ke Bani Quraidzah karena mereka mengingkari perjanjian terhadap Rasulullah pada saat terjadi perang Ahzab. Ketika itu, Rasulullah memerintahkan para sahabatnya untuk tidak shalat Ashar, kecuali setelah sampai di perkampungan Bani Quraidzah. Ternyata ditengah perjalanan, waktu Ashar tiba. Maka sebagian sahabat tetap tidak mau melaksanakan shalat Ashar sampai mereka tiba di Bani Quraidzah. Mereka tetap berpegang kepada perintah Rasulullah. Tetapi sebagian sahabat yang lain, melaksanakan shalat Ashar di perjalanan. Sebab mereka memahami perintah Rasulullah tersebut sebagai perintah supaya bersegera menuju Bani Quraidzah, tidak berarti menunda shalat Ashar. Dan ternyata, kedua pendapat itu dibenarkan oleh Rasulullah. Merekapun tidak saling mencela satu sama lainnya. Sebab persoalannya adalah persoalan ijtihadiyah. (dan ijtihad tersebut dilakukan oleh para tokoh ulama umat, yaitu para sahabat. Masing-masing memahami kedudukan dan ke-ilmuan pihak lain, pen).

Sedangkan pengamalan para Salafush Shalih, ialah bahwa diantara prinsip Ahlu Sunnah Wal Jama’ah dalam masalah khilafiyah. Yakni, bila masalah khilafiyah itu lahir karena ijtihad yang diperbolehkan dalam agama, maka satu sama lain saling menghargai perselisihan tersebut. Tidak membuatnya saling mendengki, saling memusuhi atau saling membenci. Bahkan mereka menyakini persaudaraan diantara mereka.

Adapun masalah yang tidak boleh diperselisihkan, yaitu segala penyimpangan yang menyelisihi manhaj para sahabat dan tabi’in. Misalnya dalam masalah aqidah. Banyak orang yang tersesat (karena berbeda pemahaman aqidahnya dengan pemahaman para sahabat). Perselisihan dalam masalah aqidah ini -yang sebenarnya tidak diperbolehkan- hanyalah terjadi secara tidak terkendali, setelah perginya generasi-generasi umat terbaik.

Ketika tiga generasi utama umat ini masih ada, penyimpangan masalah aqidah masih dapat dikendalikan. Namun sesudahnya, tersebar luaslah penyimpangan ini. Sehingga terjadilah perselisihan dan perpecahan umat secara luas. Dengan demikian, barangsiapa yang menyelisihi manhaj para sahabat dan tabi’in, maka ia menanggung dosanya. Dan perselisihan dalam hal demikian tidak bisa ditoleransi. Demikianlah keterangan secara ringkas Syaikh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin.[2]

Jadi sesungguhnya persatuan merupakan salah satu hal yang prinsip yang diajarkan Islam. Tetapi persatuan kaum muslimin hanya dapat terwujud bila secara lahir-batin, persepsi dan pengalaman mereka sama. Hanya dalam hal-hal yang bersifat ijtihadiyah saja kaum muslimin diberikan keleluasaan untuk tidak sama pendapatnya. Karena kesamaan dalam hal ini tidak mungkin. Dan ketidak-samaan itu sudah terjadi semenjak zaman sahabat. Ketidak-samaan ijtihadiyah tersebut tidak boleh menjadikan umat berpecah-belah. Disamping itu, ijtihad yang dimaksud adalah ijtihadnya para ulama. Yakni, orang-orang yang memiliki kewenangan untuk berijtihad. Bukan ijtihadnya sembarang orang. Dan jika terjadi sembarang orang berijtihad, maka rusaklah agama; kacaulah umat. Na’udzubillah min dzalik.

Intinya, persatuan dan persaudaraan diantara kaum muslimin harus dibangun. Namun harus berdasarkan syarat. Yaitu ikhlas karena Allah, dan dalam koridor ketaatan kepada Allah. Yakni, persaudaraan yang bersih dari noda-noda dan motif-motif duniawi beserta kaitan-kaitannya. Yang menjadi pendorong persaudaraan ini hanyalah keimanan kepada Allah.[3] bukan kesamaan kelompok hizbiyah, kesamaan kepentingan, atau kesamaan-kesamaan lain yang bersifat duniawi, seperti: politik, kedudukan, uang, dll.

Demikianlah uraian yang sangat ringkas. Mudah-mudahan dapat menjadi wacana, bahwa kaum muslimin hanya bisa bersatu, manakala kembali secara benar, dengan pemahaman yang benar kepada agamanya. Meninggalkan cara-cara beragama berdasarkan pendapat-pendapat atau hawa nafsu pribadi atau golongan. Semua itu dengan izin dan taufiq Allah. Wallahu waliyyu at taufiq.


[Disalin dari majalah As-Sunnah Edisi 03/Tahun VII/1424H/2003. Courtesy of almanhaj.or.id]

_________
Foote Note

[1]. Syarah Al Ushul As Sittah yang digabung dengan syarah Kasyfi Asy Syubuhat, karya Syaikh Muhammad Shalih Al Utsaimin hal.151, Al Ashlu Ats Tsani.

[2]. Penjelasan secara lengkap, silahkan lihat Syarah Al Ushul As Sittah yang digabung dengan syarah Kasyfi Asy Syubuhat, karya Syaikh Muhammad Shalih Al-Utsaimin hal.151, Al Ashlu Ats Tsani.

[3]. Lihat Minhaj Al muslim, Abu Bakar Jabir Al Jaza’iri, Bab Tsani, Fashl Sabi’,
hal. 101.


Related articles

 Comments 1 comment

 • sahbat says:

  Assalamu’alaikum wr.wb.
  Saya senang sekali dengan artikel2 spt ini.Memang sepatutnya kita semua sepakat untuk masalah persatuan ini. Jika ada perbedaan tidak saling menuding, tapi saling mengingatkan dan coba mendiskusikannya untuk mencari kebenaran, dan bukan mencari kemangan nafsu semata. Apalagi menghujat dari belakang, saling memahami alasan dan pemahaman masing2, dan saling berotleransi untuk hal2 yg pantas ditolerir, terutama yg tidak lebih utama daripada wajibnya ukhuwah.
  Tapi tidakkah kita (dlm artikel ini) jangan2 juga termasuk spt apa yg dikatakan diatas menuduh kelompok-kelompok itu memecah persatuan ummat. sebagai mana mereka menuduh dakwah salaf memecah ummat.
  Karena jika ditanya masalah persatuan ummat ini mereka jg mengatakan hal yg sama. Mereka adalah Ahlus sunnah wal jama’ah, berdasar Al Qur’an dan sunnah. Dan mereka bukan mengelompok2an/mengkotak2an ummat. Pemahaman mereka adalah yg paling benar, tp tidak membuat mereka harus merasa tidak perlu bersatu dengan yg lain. Mereka tetap bertoleransi dg ummat yg beda pemahamannya dg mereka. Dan kelompok/organisasi yg mereka buat bukanlah kelompok dalam agama islam. Itu semua hanya sarana mreka dalam dakwah ilalloh. Agar dakwah mereka lebih terorganisir/termanage/terkoordinir dg lebih baik.
  Dalam urusan pendidikan mreka buat organisasi/yayasan pendidikan, dalm dunia professional mereka buat organisasi professional muslim, dlm iptek mreka juga buat organisasi iptek muslim, dlm kesehatan mereka buat organisasi/yayasan muslim, dlm politik mereka buat partai politik islam, dlm ekonomi mereka buat organisasi/perusahaan muslim, dlm sosial mereka buat organisasi/yayasan muslim jg,dsb. Dan semua itu untuk berkhidmat kepada ummat dan dakwan ilalloh.
  Menurut saya niat kita semua sama, demi tegaknya Agama Alloh yg Haq ini dimuka bumi, hanya cara dan jalannya saja yg berbeda. Jika kita semua bijak mau menerima kebenaran darimapun asalnya, dan bersedia mengoreksi diri dan mau terus belajar,tanpa saling menuding dan menyalahkan, tetapi tetap mengingatkan dengan hikmah, pada akhirnya kesepahaman itu akan wujud dan persatuan bukanlah mimpi.
  Suadah saatnya dakwah ini dibawakan dg bijak sesuai tingkat pemahaman org yg didakwahi, bagaimanapun mereka masih saudara kita, jika mereka salah, bukan kita benci, tapi kita kasihani untuk kita luruskan. Kita ingatkan dengan bijak, kita ajak diskusi. Kita coba pahami pemahaman mereka, dan kita bertoleransi dg kekurangan mereka sambil terus kita doa kan agar Alloh memberi petunjuk buat kita semua.
  Bukankan kita diperintah berkasih sayang/lemah lembut thd sesama muslim dan tegas thd org kafir?
  Wassalamu’alaikum wr.wb.
  saudara seiman.

  Wa’alaikumus Salam warohmatullahi wabarokatuh
  Syukron atas komentarnya, namun ada beberapa hal yang ana kurang sepakat dengan antum.
  1. Dalam masalah ta’addudil jama’at atau ahzab, antum bisa baca pada artikel di atas tentang hukum berbilangnya jama’ah. Berbilangnya jama’ah adalah suatu yang muhdats, bid’ah dan tidak berfaidah melainkan membawa kepada iftiroq. Yang dimaksudk dengan jama’ah di sini adalah jama’ah minal muslimin yang memiliki manhaj, fikrah, ilzam dan aqidah yang mengajak kepada hizbiyah, ashobiyah dan bid’ah. Maka ini semua adalah tidak boleh. Adapun jama’ah dalam artian wadah ta’awun ‘alal biri wat taqwa, dan tdk memiliki unsur hizbiyah di dalamnya, semisal tanzhim, mu’assassah atau semisalnya yg masih berpegang dengan ushul ahlus sunnah, tdk menerapkan al-wala’ wal baro darinya, maka ini adalah tidak mengapa. Allohu a’lam.
  2. Bukan artinya Islam tdk mengenal politik. Islam mengenal politik yaitu siyasah syar’iyyah, bukan siyasah bid’iyah semisal demokrasi dan segala derivatnya, atau sosialis beserta derivatnya. Menolak partai-partai politik Islam bukan artinya menolak politik itu sendiri. Sebab munculnya partai politik itu sendiri adl bagian dari penerapan demokrasi kuffar. Maka kita tdk menerima sistem-2 ala parpol tsb. Adapun tanzhim dalam rangka dakwah dan ta’awun ‘alal birri wat taqwa, maka ini lain lagi halnya.
  3. Manhaj salaf tidak menolak menerima kebenaran, bahwa wajib menerima kebenaran darimanapun datangnya. Hatta dari mulut anjing atau lisan syaithan, selama itu haq maka wajib diterima. namun manhaj salaf di dalam talaqqi ilmu tidak menerima dari sembarang orang. Jadi, di dalam mencari ilmu, salafiyyin melakukan seleksi karena ilmu itu agama, dan wajib atas kita memperhatikan darimana kita mengambil agama kiita. Adapun menerima kebenaran, maka wajib menerima dari manapun datangnya.
  4. Saya harap antum bisa membedakan antara nasehat dan mencela. Kadang kala suatu nasehat itu bisa dengan ramah, lemah lembut dan kadang kala bisa pula dengan sikap keras dan tegas. Ini semua melihat kondisinya. Kita tdk dapat menempatkan diri bersikap lemah lembut terus atau bersikap keras terus. Semua ada tempatnya, walaupun menempatkan hal ini bukanlah hal yang mudah. Sungguh, saya tidak mengingkari betapa banyak saudara-2 salafiyyin terjatuh ke dalam masalah ini. mereka bersikap terlalu kenceng padahal kelemahlembutan diperlukan. Semoga Alloh memberikan kita taufiq-Nya.
  5. saya sepakat dg antum, bahwa asal di dalam dakwah adalah bijak, dan dijauhinya dakwah salafiyah oleh umat adl dikarenakan sikap beberapa oknumnya yang tidak bisa menempatkan diri.
  6. persatuan hendaklah dibangun di atas aqidah yang lurus dan manhaj yg shahih. Sungguh indah apa yang dikataka oleh Imam al-Albani ketika mengoreksi kaidah IM menjadi : “Kita saling bekerjasama di dalam perkara yang kita sepakati, namun kita saling mengingkari dan menasehati di dalam perkara yang kita berbeda di dalamnya.” bukannya kita bertoleransi dan memberikan udzur di dalam masalah yang kita khilaf di dalamnya.
  Semoga Alloh mempersatukan umat di atas manhaj dan aqidah shahihah, yaitu manhaj dan aqidah generasi awal umat ini, yang mereka lebih banyak bersatunya daripada berselisihnya. Allohu Ta’ala a’lam.

 • Leave a Reply

  Your email address will not be published. Fields with * are mandatory.