MENGENAL AL-‘ALLÂMAH ZAID AL-MADKHOLÎ RAHIMAHULLÂHU

 Mar, 14 - 2014   no comments   Biografi

Innâ lillâhi wa innâ ilayhi râji’ûn…

Kamis kemarin (13/3/14), kita dikejutkan oleh wafatnya seorang ‘âlim senior dari Selatan Saudi, yaitu al-‘Allâmah Zaid bin Muhammad al-Madkhalî rahimahullâhu rahmatan wâsi’atan. Sesungguhnya wafatnya seorang ‘âlim adalah musibah, sebagaimana yang dirwayatkan dari al-Hasan al-Bashrî bahwa beliau berkata, “Dahulu para salaf mengatakan :

موت العالم ثلمة في الإسلام لا يسدها شيء ما اختلف الليل والنهار

“Kematian seorang ‘âlim adalah lubang di dalam Islam yang tidak dapat ditambal oleh apapun seiring dengan bergantinya malam dan siang.” [Diriwayatkan oleh ad-Dârimî]

Sebagaimana pula diriwayatkan oleh Abûd Dardâ’ dari Nabî Shallallâhu ‘alaihi wa Sallam, beliau bersabda :

وموت العالم مصيبة لا تجبر، وثلمة لا تسد، ونجم طمس، وموت قبيلة أيسر من موت عالم

“Wafatnya seorang ‘âlim adalah musibah yang tak tergantikan, lubang yang tak dapat ditambal, dan lentera yang padam. Kematian satu kabilah adalah lebih enteng daripada kematian seorang ‘âlim.” [Diriwayatkan oleh ath-Thabrânî di dalam al-Kabîr dengan sanad yang dha’îf karena ada seorang perawi yang bernama ‘Utsmân bin Aimân yang majhûl. Hadits semisal juga diriwayatkan oleh al-Bazzar dari ‘Â`isyah dengan sanad yang juga dha’ˆif.]

Al-Imâm Ibnu Qoyyim al-Jauziyah meriwayatkan bahwa ‘Umar bin Khaththâb radiyallâhu ‘anhu berkata :

موت ألف عابد أهون من موت عالم بصير بحلال الله وحرامه

“Kematian seribu orang adalah lebih ringan daripada wafatnya seorang ‘âlim yang faham dengan apa yang dihalalkan dan diharamkan Allôh.”

Lantas Ibnul Qoyyim rahimahullâhu mengomentari ucapan ‘Umar radhiyallâhu ‘anhu :

ووجه قول عمر أن هذا العالم يهدم على إبليس كل ما يبنيه بعلمه وإرشاده، وأما العابد، فنفعه مقصور على نفسه

“Argumentasi ucapan ‘Umar tersebut adalah seorang ‘âlim mampu mengalahkan Iblîs dengan pengetahuan dan pengarahannya, adapun seorang hamba biasa maka dia hanya bisa memberikan manfaat terbatas hanya untuk dirinya sendiri.” [Miftâh Dâris Sa’âdah I/121].

Sungguh, barangsiapa yang tidak merasakan kesedihan atas kematian seorang ‘âlim rabbâni, maka patut dipertanyakan keimanannya.

Imam Ayyûb as-Sukkhtiyânî berkata :

إني أُخبر بموت الرجل من أهل السنة كأني أفقد بعض أعضائي

“Sesungguhnya ketika saya diinformasikan akan kematian seseorang dari Ahlus sunnah seakan-akan aku merasa kehilangan sebagian anggota tubuhku”

Demikian apa yang diucapkan oleh imam besar di zamannya tentang berita wafatnya seorang ahlus sunnah, lantas bagaimana apabila yang wafat adalah ulama-nya ahlus sunnah?!

 

SEKILAS BIOGRAFI AL-‘ALLÂMAH ZAID AL-MADKHALI

Beliau adalah al-‘Alim al-Faqîh al-‘Allâmah Abû Muhammad Zaid bin Muhammad bin Hâdî al-Madkhalî, dari kabilah al-Madâkhilah yang terkenal di distrik Jâzân, Selatan Kerajaan Arab Saudi. Al-Madkhalî adalah salah satu kabilah keturunan Bani Syubail dari anak cucu Yusjab bin Yu’rab bin Qahthân.

Beliau dilahirkan di kota ar-Raqûbah yang masuk di wilayah admistratif Shâmithah Provinsi Jâzân, yang terletak kurang lebih 30 km di sebelah timur kota Shâmithah pada tahun 1357 H./1938 M.

Beliau hidup di desanya di bawah asuhan kedua orang tuanya. Ibunda beliau wafat saat beliau masih kanak-kanak tepatnya pada usia 7 tahun, dan ibunda beliau dikenal sebagai seorang wanita yang shalihah dan berilmu. Sedangkan ayahanda beliau wafat pada saat usia beliau telah menginjak 30 tahun. Beliau semenjak kecil telah dididik untuk giat menuntut ilmu, dan diantara yang paling besar perannya adalah kerabat beliau, Asy-Syaikh Ahmad bin Ahmad ‘Alûsy al-Madkhalî rahimahullâhu. Beliau belajar baca tulis, khath, tauhîd dan tajwîd.

Beliau lalu melanjutkan pendidikan formalnya di Desa Ar-Rakûbah pada usia 7 tahun. Kemudian beliau tinggal di Desa Ad-Daghârîr, setelah itu beliau pindah ke Kota Shâmithah dan melanjutkan pendidikan di Madrasah as-Salafîyah az-Zâhirah yang didirikan oleh al-Imâm al-Mujaddid ‘Abdullâh bin Muhammad al-Qor’âwî rahimahullâhu.

Beliau banyak menimba ilmu dari Syaikh yang mulia, Nâshir bin Khalûfah Thayyâsy Mubârikî rahimahullâhu, yang dikenal akan keilmuan, keutamaan dan kedermawanannya terhadap para penuntut ilmu. Beliau belajar kitab at-Tauhîd, Bulûghul Marâm, al-Farâ`idh, Tajwîd, Nahwu Sharaf dll.

Pada tahun 1368 H, beliau bersua dengan al-Imâm Hâfizh al-Hakamî rahimahullâhu di Kota Baisy. Beliau membaca di hadapan beliau bersama dengan para pelajar asing. Beliau berguru kepada Syaikh al-Hakamî selama kurang lebih 3 bulan, lalu beliau kembali ke Madrasah Salafîyah dan diberi tanggung jawab mengajar sejumlah penuntut ilmu di sana.

Pada tahun 1372 beliau diangkat menjadi pengajar di lembaga pendidikan al-Qor’âwî di desanya, ar-Rakûbah, dan saat itu usia beliau masih 15 tahun. Tidak lama kemudian beliau menjadi mudîr (pimpinan) sekolah tersebut. Beliau saat itu dibantu oleh Syaikh Jâbir bin Muhammad al-Madkhalî rahimahullâhu, seorang Direktur at-Tau’iyah al-Islâmiyah bil Haj (Lembaga Bimbingan Islam bagi jama’ah haji).

Ketika madrasah al-Qor’åwî berfusi dengan lembaga sekolah dari Departemen Pendidikan, dan dibuka sebuah ma’had ‘ilmi di Kota Shâmithah pada tahun 1374 H., maka beliau pun mendaftar pertama kali di sekolah tersebut pada tahun 1375 H. atas saran dari Syaikh ‘Abdullâh al-Qor’âwî dan Hâfizh al-Hakamî rahumahumâllâhu. Beliau lulus dari sekolah tersebut pada akhir tahun 1379/1380H.

Setelah itu beliau melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Imâm Muhammad bin Su’ûd, jurusan Syari’ah selama dua tahun. Pada tahun kedua, beliau menyempurnakan hafalan al-Qur’ân al-Karîm dan diserahi tanggung jawab mengajar di Ma’had ‘Ilmî sebelum beliau lulus. Mudîr (pimpinan) Ma’had ‘Ilmî pada saat itu adalah asy-Syaikh al-‘Allâmah Muhammad bin Ahmad al-Hakamî rahimahullâhu. Beliau lalu menyelesaikan pendidikannya dengan ijazah formal pada tahun 1382 H, dan beliau sama sekali tidak pernah menuntut ijazah seperti ini melainkan hanya sekedar untuk mendorong para penuntut ilmu.

Setelah itu beliau menghabiskan usianya sebagai pengajar sampai  usia dimana beliau harus pensiun, tepatnya pada tahun 1417 H. Beliau mengkhidmatkan waktu beliau selama 35 tahun untuk mengajar dan mendidik di lembaga tersebut.

Selain menjadi pengajar tetap di Ma’had ‘Ilmî selama 35 tahun, beliau juga sibuk mengisi waktu beliau sebagai imam dan khathib, dan jadwal beliau sangat padat di hampir seluruh provinsi secara bergantian. Beliau juga orang yang merintis pertama kali perpustakaan Maktabah Salafîyah Khairiyah di Kota Shâmithah pada tahun 1416 H., dan berhasil mengumpulkan lebih dari 7.000 koleksi judul buku di perpustakaan tersebut, yang memang beliau persembahkan bagi para penuntut ilmu yang mereka berdatangan dari seantero wilayah.

Beliau juga merintis kegiatan Dauroh Ilmiyah tahunan bersama dengan Syaikh al-‘Allâmah Ahmad Yahyâ an-Najmî rahimahullâh pada tahun 1416 H., dengan nama “Dauroh al-Imâm al-Mujaddid ‘Abdullâh bin Muhammad al-Qor’âwî rahimahullâhu”. Dauroh ini diselenggarakan setiap tahunnya dengan pembahasan yang berbeda-beda di dalam masalah agama, yang dihadiri oleh banyak para penuntut ilmu baik dari dalam maupun luar negeri.

Selain itu, beliau pernah menjabat sebagai Pimpinan Dewan Direksi “Al-Maktab At-Ta’âwunî lid Da’wah wal Irsyad wa Tau’iyah al-Jâliyât” Provinsi Shâmithah yang didirikan pada tahun 1423 H. Beliau juga aktif di Lembaga Bimbingan Haji selama 27 tahun, yaitu semenjak tahun 1398 H s.d. 1424 H. Beliau juga aktif memberikan pelajaran dan fatwa di pengajian-pengajian.

Syaikh banyak menimba ilmu dari para ulama ahlus sunnah di zamannya, yang terkenal di antara mereka adalah :

 1.  Syaikh ‘Alî bin Muhammad Haj al-Madkhalî
 2. Syaikh ‘Abdullâh bin Muhammad al-Qor’âwî.
 3. Syaikh Hâfizh bin Ahmad al-Hakamî.
 4. Syaikh Muhammad bin Ahmad al-Hakamî.
 5. Syaikh Ahmad Yahyâ an-Najmî.
 6. Syaikh Nâshir bin Khalûfah Thayyâsy Mubârikî.
 7. Syaikh Muhammad Amân bin ‘Alî al-Jâmî.
 8. Syaikh ‘Abdul ‘Azîz bin ‘Abdillâh bin Bâz.
 9. Syaikh ‘Abdurrahman an-Najdî.
 10. Syaikh ‘Abdullâh bin ‘Abdurrahman al-Ghudaiyân.
 11. Syaikh Muhammad ‘Athiyah Sâlim

Dan masih banyak lagi, semoga Allôh merahmati mereka semua.

Syaikh banyak meninggalkan warisan ilmu beliau baik dalam bentuk tulisan (buku) maupun ceramah yang terekam. Semoga Allôh membalas dengan kebaikan yang berlimpah atas jasa-jasa beliau yang mengkhidmatkan diri bagi Islam dan kaum muslimin. Diantara karya tulis beliau adalah :

 1. Al-Hayâh fî Zhilli  al-Aqîdah al-Islâmiyah. (Hidup Di Bawah Naungan Aqidah Islam)
 2. Al-Afnân an-Nadiyah Syarh Manzhûmah as-Subul as-Sawiyah lifiqhis Sunnan al-Marwiyah, ada 9 jilid
 3. Al-Manhaj al-Qowîim fît Ta`asî bir Rasûlil Karîm Shallallâhu ‘alaihi wa Sallam.
 4. Al-Ajwibah as-Sadîdah ‘alal As`ilah Ar-Rasyîdah, ada 6 jilid.
 5. Al-Juhdul Mabdzûl fî Tanwîril ‘Uqûl bisyarhi Manzhûmah Wasîlah al-Hushûl ila Muhimmâtil Ushûl, ada 3 jilid.
 6. Wujûbu Sitrul Wajh wal Kaffain wa Syurûth Hijâbil Mar`atil Muslimah (Kewajiban Menutup Wajah dan Telapak Tangan Serta Syarat-Syarat Hijab Wanita Muslimah).
 7.  Fiqhud Da’wah ilallôh wa Nu’ût ad-Dâ’iyah (Fikih Dakwah dan Karakter Da’i)
 8. Al-Bahtsul Wajîz fî Nushrotil Haqqil ‘Azîz.

Dan masih banyak lagi karya tulis beliau baik yang sudah tercetak maupun yang masih dalam bentuk manuskrip (belum tercetak).

Asy-Syaikh al-‘Allâmah Zaid bin Muhammad al-Madkhalî wafat pada hari Kamis, 12 Jumâdil Ûla 1435 H/13 Maret 2013 dan disholati hari ini, Jum’at 13 Jumâdil Ûla/14 Maret 2014 yang dihadiri oleh ribuan para penunut ilmu. Semoga Allôh merahmati beliau dan meluaskan kuburnya.

*********************

Disadur dari berbagai sumber, terutama tulisan al-Ustâdz Fawwâz bin ‘Alî al-Madkhalî salah satu murid Syaikh Zaid al-Madkhalî.


Related articles

Silakan berikan tanggapan...

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: